เมื่อถึงช่วงวัยหนึ่งนั้นบุตรหลานของท่านนั้นก็จำเป็นที่จะต้องออกจากออ้มอกของพ่อแม่ เพื่อก้าวเินเข้าสู่เส้นทางของการศึกษาซึ่งในแต่ละช่วงวัยนั้นก็จะมีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆนั้นรอท่านอยู่ การเรียนรู้นั้นจะเริ่มตั้งแต่ อายุประมาณ 3 ชวบ ไปจนถึง อายุประมาณ 22 ปี นั่นคือการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่การศึกษานั่นแท้จริงแล้วไม่มีจุดสิ้นสุด