การศึกษาไทย ยุค 4.0

การศึกษา 4.0 คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ?

 

ในยุคปัจจุบันนี้ คนไทยส่วนใหญ่มักได้ยินคำว่า ‘ไทยแลนด์ 4.0’ กันบ่อยมาก อีกทั้งยังมีหลายหน่วยงานอีกหลายแห่ง นำ ไปขยายความในองค์กรของตัวเองแล้วต่อด้วย 4.0 เช่น เกษตร 4.0 , การท่องเที่ยว 4.0 และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่ง ‘การศึกษา’ เองก็ถูกปรับให้เป็น 4.0 เช่นเดียวกัน

4.0 คืออะไร ?

การศึกษาไทย ยุค 4.0

โดย Thailand 4.0 เป็นรูปแบบของขั้นตอนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีมาไม่ต่ำกว่า 50 ปีแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2504 จัดเป็นไทยแลนด์ 1.0 ซึ่งเน้นเกษตรกรรมเป็นหลัก

เมื่อเวลาผ่านไป 50 ปี ก็ถึงคราวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่สมัยสร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นความท้าทายสูงมากๆ มันจึงถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามา ช่วยกันระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนพร้อมพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ ‘ยุค 4.0’ รวมถึงภาคการศึกษา อันเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะความสามารถ ทัดเทียมกับนานาประเทศ และพร้อมจะเป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยสืบต่อไป

สำหรับหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งวิธีจัดการเรียนของประเทศไทย ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี แต่มันก็ยังอาจไม่เพียงพอ ในการล้มล้างวิธีเก่าๆที่สั่งสอนกันมา ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 แล้ว ก็ถึงเวลาต้องทำการปรับเปลี่ยนการศึกษาของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความสอดคล้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ โดยมีกระทรวงศึกษา เป็นผู้นำซึ่งต้องเดินไปพร้อมกับโรงเรียนอันเป็นหน่วยปฏิบัติโดยตรง ได้แก่…

กำหนดนโยบายจำนวนนักเรียนต่อห้องต้องไม่เกิน 36 คน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการสอนอย่างจริงจัง คุณครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง รู้จักหน้าตา นิสัย ผลการเรียน ของเด็กดีทุกคน สำหรับข้อสอบอัตนัย ครูก็สามารถตรวจข้อสอบได้ในเวลาอันเหมาะสม ไม่ใช่แบบสมัยก่อน ที่มีนักเรียนห้องละ 50 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากเกินไป ครูดูแลไม่ทั่วถึง จนกระทั่งจำเป็นปล่อย เด็กที่เรียนอ่อนก็ไม่ได้รับการใส่ใจที่เพียงพอ สุดท้ายก็ไม่ได้พัฒนาอย่างเหมาะสม

ความพร้อมของโรงเรียน

โรงเรียนทั้งประเทศรวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ตามต่างจังหวัด ต้องมีความพร้อมเท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องของ สื่อ , อุปกรณ์ , ครู อาคารสถานที่ เพื่อไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบ

ลักสูตรจำเป็นต้องปรับปรุง

ทั้งหลักสูตรรายวิชาที่สมัยก่อนเน้นท่องจำ มิได้สอนให้เด็กเกิดการวิเคราะห์แยกแยะ ปรับให้มีความทนสมัย เด็กสามารถคิดในเรื่องต่างๆเองได้ รวมถึงมีการยกระดับวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีให้กลายมาเป็นวิชาหลัก เพราะยุคสมัยนี้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์อย่างแยกไม่ได้ เด็กจำเป็นต้องมีความรู้ในจุดนี้ด้วย