การศึกษานอกโรงเรียน อึกหนึ่งโอกาสสำหรับคนที่รักการเรียนรู้

ในยุคปัจจุบันนี้ จากการเปลี่ยนแปลงอันก้าวล้ำของเทคโนโลยี จึงทำให้การเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงตามไปอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะเกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ , การสื่อสาร , สังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ จึงให้มนุษย์โหยหาการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้วิถีการเรียนรู้ของมนุษย์ จึงได้มีการขยายขอบเขตจากการศึกษาในระบบ ไปสู่การเรียนรู้นอกระบบ รวมทั้งเกิดการศึกษาตามอิสระ จึงทำให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษารวมทั้งเกิดการสร้างแหล่งการเรียนรู้อันหลากหลาย ด้วยเหตุนี้การศึกษานอกระบบจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างสูง

 

การศึกษานอกระบบ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Non-formal Education ชื่อย่อคือ NFE ถือกำเนิดเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน ปี ค.ศ. 1967 ในการประชุมของ UNESCO ภายใต้หัวข้อ The World Educational Crisis โดยความหมายของการศึกษานอกระบบ คือ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ แต่อยู่ภายนอกกรอบการจัดการศึกษาของระบบโรงเรียนปกติ เป็นการมุ่งให้บริการแก่คนกลุ่มต่างๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเน้นไปที่การเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันก็ได้มีการให้ความหมายของการศึกษานอกระบบซึ่งแตกต่างไปจากแบบเก่า คือ การพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน ทั้งในเรื่องของทัศนคติ , ทักษะ รวมทั้งความรู้ที่สามารถทำได้อย่างยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนในระบบโรงเรียน โดยการศึกษานอกระบบ ก็มีตั้งแต่ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง , การทำงานเป็นกลุ่ม , การหาทางแก้ไข , ความเป็นผู้นำ , การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆร่วมกัน , การสร้างความเชื่อมั่น , ปลูกฝังความรับผิดชอบและความมีวินัย ด้วยเหตุนี้การศึกษานอกระบบยุคใหม่ จึงมั่งเน้นไปที่การเรียนรู้และเพิ่มสมรรถนะ

การศึกษานอกโรงเรียน จัดเป็นแนวทางหนึ่งในการเรียนรู้ศึกษา โดยเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ไม่ได้เข้าระบบโรงเรียนตามปกติ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาตนเอง จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเป็นสุข และมีคุณภาพ ในด้านของลักษณะการระบบค่อนข้างอ่อนตัว จึงให้ผู้เรียนเกิดความสะดวก สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายวิธีจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้เรียนและเกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง วิธีการศึกษา ทำให้ทั้งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ , การเรียนรู้จากสังคม รวมทั้งการเรียนรู้ที่ได้รับจากโปรแกรมการศึกษาที่มีแบบแผน ซึ่งได้จัดให้เกิดความแตกต่างไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนตามปกติ ได้มีโอกาสหาความรู้ , เพิ่มพูนทักษะ , ปรับทัศนคติให้เป็นไปในด้านบวก เพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหาเรื่องราวในชีวิตประจำวัน , เป็นการฝึกฝนทักษะอาชีพ  , ตลอดจนพัฒนาความรู้เฉพาะเรื่องตามที่ตนสนใจ จนนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หยั่งยืนสืบต่อไป