การศึกษาทางไกล อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเรียนรูู้นอกโรงเรียน

เมื่อพูดถึง ‘การศึกษา’ หลายๆคนคงนึกถึงการศึกษาภายในโรงเรียน หรือ รั้วมหาวิทยาลัย แต่ความจริงแล้วในยุคปัจจุบันนี้คนเราสามารถศึกษาหาความรู้ที่บ้านก็ยังได้ ด้วยระบบ ‘การศึกษาทางไกล’

การศึกษาทางไกล อยู่นอกระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาซึ่งมีขั้นตอนจัดหลักสูตร , ระยะเวลาเรียน , ขั้นตอนวัดผลตลอดจนประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง ไปกับสภาพและจุดประสงค์ของผู้เรียน โดยไม่มีการจำกัด , อายุ , รูปแบบ,

 

 

หรือแม้แต่สถานที่ สำหรับประเทศไทยเอง ก็มีระบบจัดการเรียนรูปแบบการศึกษาทางไกลอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนอกระบบโรงเรียน เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ ซึ่งภายในศูนย์ก็จะมีทั้งอาจารย์ประจำ และอาจารย์อาสาสมัคร เข้ามาเป็นผู้จัดกิจกรรมสอน สำหรับการศึกษาทางไกล ก็จัดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษา ใน 3 รูปแบบ ซึ่งวัดจากหลักเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา

นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดเป็นทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งอันโดดเด่นของการศึกษานอกระบบ ในปัจจุบันนี้ มีผู้ปกครองหลาย ๆ คน นิยมส่งบุตรหลานออกนอกระบบศึกษาไทยเพื่อให้ได้รับความรู้อันก้าวล้ำจากต่างประเทศมาพัฒนาประเทศของเราให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

แนวคิดการศึกษาทางไกล

จากสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ จึงได้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านของสังคม โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

เรื่องราวชีวิตของผู้คนในสังคม จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เพราะฉะนั้น การแสวงหาความรู้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก ซึ่งต้องพร้อมดำเนินควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน มีโอกาสเรียนรู้ตลอดจนเข้าถึงการศึกษาอย่างง่ายดาย จึงเป็นหน้าที่หลักสำคัญของผู้ให้บริการทางศึกษาเพราะฉะนั้น การศึกษาต่อเนื่องทางไกล จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามของ กศน. ที่มีจุดประสงค์เปิดโลกกว้างแห่งวิถีการเรียนให้แก่ประชาชนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ภายใต้แนวคิดอันหลากหลาย เช่น ศึกษาตลอดชีวิตอันเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง , การศึกษาเพื่ออาชีพที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำไปพัฒนาปรับปรุงอาชีพของตน , การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้ามาเรียนรู้ในเนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือ เพื่อความสนใจส่วนตัว และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำความรู้อันกว้างไกลนี้ ไปสู่ขั้นตอนพัฒนาสังคมพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยแนวคิดทางการศึกษาเหล่านี้ จะได้พัฒนาไปสู่รูปแบบ , วิเคราะห์เพื่อกำหนดความคิดรวบยอด , กรอบเนื้อหา , กระบวนการเรียนรู้พร้อมขั้นตอนประเมินผลในหลักสูตรระยะสั้นภายใต้หลักเกณฑ์ของการศึกษาทางไกล อย่างมีประสิทธิภาพ