การศึกษานอกโรงเรียน อึกหนึ่งโอกาสสำหรับคนที่รักการเรียนรู้

ในยุคปัจจุบันนี้ จากการเปลี่ยนแปลงอันก้าวล้ำของเทคโนโลยี จึงทำให้การเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงตามไปอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะเกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ , การสื่อสาร , สังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ จึงให้มนุษย์โหยหาการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้วิถีการเรียนรู้ของมนุษย์ จึงได้มีการขยายขอบเขตจากการศึกษาในระบบ ไปสู่การเรียนรู้นอกระบบ รวมทั้งเกิดการศึกษาตามอิสระ จึงทำให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษารวมทั้งเกิดการสร้างแหล่งการเรียนรู้อันหลากหลาย ด้วยเหตุนี้การศึกษานอกระบบจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างสูง

ระดับมัธยมศึกษา

เป็นช่วงชั้นที่ 3 ในการเข้ารับการศึกษา โดยในช่วงนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่เน้นหนักไปที่วิชาการ และเป็นรอยต่อระหว่างชีวิตในการตัดสินใจ ซึ่งช่วงนี้อายุจะอยู่ประมาฯที่ 12-18 ปี

ระดับมหาวิทยาลัย

นับว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาในโรงเรียน เพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น หรือจะเลือกที่จะออกมาหางานทำ ช่วงวัยที่เริ่มต้นนั้นจะอยุ่ ปรมาณ 18 ปี ขึ้นไป

ระดับประถทศึกษา

เป็นการศึกษาช่วงที่ 2 เมื่อเราผ่านช่วงอนุบาลมาแล้ว จะเข้าสู่ช่วงของประถมศึกษา ที่มุ่งเน้นไปที่การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่สังคม อยู่ในช่วยอายุ 6-12 ปี

ระดับอนุบาลศึกษา

เป็นช่วงแรกของการเรียนรู้ในชีวิต ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่บุตรหลานนั้นต้องออกจากออ้มอก พ่อ แม่ โดยการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลนั้นส่วนมากจะอยู่ในช่วงวัย 3-6 ปี