มาดูกันว่าสายสามัญกับสายอาชีพนั้นแตกต่างกันอย่างไร